Αποφάσεις Μείζονος και Ελάσσονος Ολομέλειας AΣΕΠ

Titolare - Nome*
Odeon - Greek Hub

Editore
Regione del Veneto

Autore
Odeon - Greek Hub

Titolare - Codice Ipa/P. Iva*
Odeon - Greek Hub

Editore - Codice Ipa/P.Iva

r_veneto


Autore - Codice Ipa/P. Iva

Odeon - Greek HubDescrizione*

Αποφάσεις Μείζονος και Ελάσσονος Ολομέλειας AΣΕΠ γνωμοδοτικού χαρακτήρα ή ερμηνευτικού – οιονεί κανονιστικού χαρακτήρα εφόσον δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα ή κατόπιν ανωνυμοποίησής τους.

-----

Questo dataset fa parte degli Open Data distribuiti nel contesto del progetto Odeon.

Il progetto Odeon, inserito all'interno del programma europeo Interreg Mediterranean (https://interreg-med.eu/), ha tra gli obiettivi quello di aumentare la disponibilità e la qualità degli Open Data rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni, e quello di rafforzare l'utilizzo e incentivare il riuso degli Open Data, sia per le amministrazioni pubbliche che per il privato. In tal caso, i dataset distribuiti in questo contesto provengono da diverse amministrazioni presenti non solo nel territorio nazionale italiano, ma anche all'estero, tra cui Spagna, Francia, Grecia, Croazia, Slovenia, Montenegro. Il progetto è stato gestito dalla Direzione ICT di Regione del Veneto, in quanto Lead Partner, nonché capofila, del progetto stesso.

Ulteriori dettagli sul progetto Odeon, tra cui l'elenco completo dei partner che vi hanno partecipato, sono disponibili al seguente link: https://opendataveneto.regione.veneto.it/progetti-europei/progetto-odeon.


URI*

Temi*

Sottotemi

Parole chiave

Data di rilascio
2020-12-04

Frequenza di aggiornamento*
SCONOSCIUTO

Data di ultima modifica*
2022-02-27


PUNTO DI CONTATTO


Nome
Regione del Veneto

Email
helpdesk.opendata@regione.veneto.it


Estensione temporale

Copertura geografica

Url geografico

Lingua
ITA

Versione

Conformità

Altro identificativo

Pagina di accesso


DISTRIBUZIONI

  • HTML
    Αποφάσεις Μείζονος και Ελάσσονος Ολομέλειας AΣΕΠDescrizione:  HTML distribution for dataset 7013

Licenza - Nome*

Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)CATALOGO


Titolo*
Open Data Veneto

Descrizione*
Catalogo Open Data della Regione del Veneto

Editore - Nome*
Regione del Veneto

Data ultima modifica*
2022-09-29T12:45:50+00:00

Home page